Back Cover
Look Inside

واهمه های بی نام و نشان

..وبرادر کوچک شب و روز توطئه می کرد ونقشه می چید تا خود را از شر برادر بزرگ خلاص کند. برادر بزرگ در نظر او تن پرور،از زیرکاردررو، احمق و گیج ،و ولگردی کامل بود که به درد هیچ کاری نمی خورد. همیشه جلوآفتاب می نشست و چائی میخورد و کتاب می خواند و جیب هایش را که از تخمه پر کرده بود خالی      می کرد و در عوض اتاق را از پوسته  می انباشت و ته سیگارهایش را به هرجا که دلش میخواست پرتاب      می کرد. برادر کوچک می خواست که برادربزرگ عوض شود، آدم شود، دنبال کار برود، به زندگی خود سروسامان بدهد. اما میدانست که برادر بزرگ عوض شدنی نیست، فهم و شعور آن را ندارد که این مسائل را بفهمد و از نصایح برادر کوچک نرنجد و عکس العمل نشان ندهد. و برادر بزرگ تنها کاری که می کرد این بود که هر روز از روز پیش، بدتر و تنبل تر و فاسدتر می شد.

برادر کوچک صبح ها ، آفتاب نزده سرکار می رفت و برادر بزرگ که دیرتر از خواب بلند می شد رختخواب ها را جم نکرده ،فنجانهای چائی را نشسته، پرده ها را نکشیده،ته سیگاری ها را جمع نکرده ،برای ولگردی از خانه بیرون می رفت و به پرسه زدن می پرداخت و ظهر که آفتاب اتاق را داغ می کرد بر می گشت،سماور را آتش می کرد وقوطی سیگار و پاک تخمه را مقابل خود می گذاشت خودش را توی پتو می پیچید و کتاب بدست می گرفت و می رفت توی عوالم خودش. در ظاهر چنین به نظر میرسید که هیچ گرفتاری ندارد و از همه چیزآزاد است.با شکم پرـ برای اینکه همیشه سرکوچه نان سفید و کالباس می خورد

Shipping Policy

All the products are Electronic and therefore there will be no shipping costs.

Refund Policy

Since the products are digital products, unfortunately, there are no refunds available.

Cancellation / Return / Exchange Policy

Since the products are digital products, there will be no return, exchange or cancellation available.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “واهمه های بی نام و نشان”

Your email address will not be published. Required fields are marked *