توپ

صبح که شد توپ را کشیدند بالای تپه و پاهایش را محکم کردند روی سکویی که روز پیش ساخته بودند . و حال سرتاسر دره ، در تیررس قرار گرفته بود و جادة مالرو که حاشیة پایین تپه را دور میزد ، زیر لولة توپ خوابیده بود . آفتاب تازه شکفته ، روی علف های ترد و وحشی پهن می شد و تپه ها  ُگله به ُگله ، مثل شترهای خسته ای که به نشخوار نشسته باشند ، تن به نور نمناک سحرگاهی سپرده بودند .

چهار قزاق قفقازی که توپ را بالای تپه کشیده بودند ، به دو طرف ارابه تکیه کردند که خستگی در بکنند . دره، خلوت و خالی بود ، جز تک درختی که وسط چند تپه افتاده بود و بی خیال ، گاه به گاه حرکتی میکرد و شانه ای می تکاند .

چند لحظه بعد « دلماچوف » با ریش و پشم زیاد و لباس گرد و خاک گرفته ، همراه توپچی تپه را بالا آمد . قزاق ها برگشتند و نگاه کردند و از توپ فاصله گرفتند .

آن وقت دلماچوف جلوتر رفت و دره را تماشا کرد و بعد توپ را که وسط سخره ها کمین کرده بود ، و توپچی خپله را که نفس زنان دست به لولة تازه و براق توپ می کشید و چشم می دراند از نظر گذراند .

دلماچوف گفت : « جاش خوبه ؟ »

توپچی گفت : « خیلی خوبه . »

و بی جهت خندید .

آفتاب کم کم بالا می آمد و سایه ها کوتاه تر می شد . ذرات نور ، بخار غلیظ و سفید ته دره را شکافته ، رنگین کمان محوی بر کمر کش تپه ها می انداخت .

دلماچوف برگشت و پشت تپه را نگاه کرد که اردوی قزاق ها در آنجا بود و پنداری در خاموشی ، انتظار می بردند.

دلماچوف قزاق ها را نگاه کرد . قزاق ها دست و پا گم کرده چند قدمی جلو آمدند و ایستادند . دلماچوف بی اعتنا به قزاق ها از توپچی پرسید : « آماده ای ؟ »

توپچی گفت : « مثل همیشه . »

و خندید .

دلماچوف گفت : « خاطر جمع ؟ »

توپچی گفت : « خاطر جمع خاطر جمع ! »

و دوباره خندید .

دلماچوف گفت : « دشمنو میشناسی ؟ »

توپچی گفت : « البته که می شناسم . »

Shipping Policy

All the products are Electronic and therefore there will be no shipping costs.

Refund Policy

Since the products are digital products, unfortunately, there are no refunds available.

Cancellation / Return / Exchange Policy

Since the products are digital products, there will be no return, exchange or cancellation available.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “توپ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *