مو خوره

نویسنده ای که

تاکنون چهار بار

جایزه اول بین المللی

ربوده

   عزیزنسینیکیازچهرههایمعروفادبیجهاناستکهآثارطنزآمیزاودراکثرکشورهایاروپائی

طرفداران زیادی دارد.

   جالب توجه اینست که عزیز نسین ابتدا در خارج از کشور خودش شهرت یافت.

اولین بار در مسابقه بزرگی که بسال 1956 بین فکاهی نویسان 127 کشوردرایتالیاانجامگرفتداستان

((حمدی فیل)) عزیز نسین برنده جایزه اول ((شاخه طلا)) گردید.

سال بعد نیز در یک مسابقه بین المللی که در آلمان منعقد شد، داستان ((جشن افتتاح کارخانه جدید)) او

موفق به اخذ جایزه اول شد، برای بارسوم کتاب ((موخوره ))او حائز جایزه اول گردید.

سال گذشته نیز داستان هموطنان عزیز او چهارمین جایزه اول بین المللی را که در ((سوفیا)) برگذار شده بود ،و موفق به اخذ جایزه اول خارپشت طلائی گردید.

   عزیزنسین بسال 1915 در استانبول بدنیا آمد. مدتی افسر ارتش بود، بعدها کار ارتش کناره گرفت.

مدتها کارهای مختلفی انجام دادفروشنده شدمهمانخانه چی شدچاپخانه درست کردولیهیچکدام

مدت زیادی دوام نداشت.

تحصیلاتشرادررشتهمهندسیوساختمان،بهاتمامرسانیدولیهرگزازاینرشتهتخصصیاشاستفاده

نکرد.

بالاخرهبهرشتهاصلیموردعلاقهاشگرائید،بکارنویسندگیپرداخت،وآثارشراباامضایمستعار

(دهاتی)در مطبوعات ترکیه شروع کرد.

درسال 1946 باهمکاری یکی دیگر از نویسندگان ترک بنام (صباح الدین علی) روزنامه (مارکوپاشا) رامنتشر

ساخت، که خیلی طرفدار پیدا کرد.

اماعمراینروزنامههممثلسایرکارهایاوکوتاهبود،ودراثرمقالاتتندوآتشینعزیزخیلیزودتعطیل

شد، و خودش نیز به زندان افتاد

پس از رهائی از زندان کار نویسندگی را با علاقه و پشتکار زیادی دنبال کرد، اکنون در حدود سی سال است

کهمنحصراازاینراهزندگیشراادارهمیکند،دراینمدتنویسندگانبزرگیدرآسمانادبترکیه

درخشیدند ،اما هیچکدامشان عزیز نسین نشدند.

دیدسالموروشنیکهعزیزدارد،امکاناتوسیعیبرایاو

مکررات نباشد، عزیز زبان فرسوده ادبی را که دست و پا گیر بود، کنار گذاشت، زبان ساده مردم را برگزید واز

منبع سرشار ادبیات ملی هم غفلت نکرد.

اکنونهمبااینکهسنشبالارفته،باپشتکاروعلاقهفراوانیمینویسد،نهتنهاداستانورمانبلکهشعر،

انکدت، نمایشنامه، چرت و پرت ، هرچه به زبانش بیاید

بااینکه از این حقیقت گوئی ها لطمه فراوان دیده و به زندان افتاده اما باز هم مینویسد.

Shipping Policy

All the products are Electronic and therefore there will be no shipping costs.

Refund Policy

Since the products are digital products, unfortunately, there are no refunds available.

Cancellation / Return / Exchange Policy

Since the products are digital products, there will be no return, exchange or cancellation available.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “مو خوره”

Your email address will not be published. Required fields are marked *